16/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #02"

The second tree that was collected that same day back in spring 2005 is this hornbeam, a so-called "colleague" of the hornbeam presented before. As the previous one, it was also cut down to a stump without single branch and since then cultivated as described at the earlier post. The only difference is that the sacrifical branch partially remained all the time and it was pruned just before the styling that took place last week. The tree is around 80 cm tall and the nebari is even more impressive with some 40 cm of width. 

Druhým stromem, který byl vyzvednut téhož jarního dne roku 2005, je tento habr, takříkajíc "kolega" již dříve představeného stromu. A stejně jako on i tento byl původně sesazen na holý kmen bez jediné větvičky a dále pěstován způsobem popsaným v předchozím příspěvku. Jediným rozdílem byl fakt, že tahoun (několikrát sesazovaný) zůstal na stromě po celou dobu a byl odstřižen až těsně před tímto posledním (a vlastně prvním :-) ) tvarováním. Výška stromu je opět cca 80 cm a pochlubit se může ještě o něco masivnějšími kořenovými náběhy, než předchozí habr, a to o šířce přibližně 40 cm.


2017

2007 the first work on roots, 2 years after collecting

2007 první práce na kořenech, 2 sezóny od vyzvednutí

Right side was cut completely flat in order to get shallower rootball

Pravá strana byla seřezána zcela naplocho, takzvaně "na olivu" :-)

2017 before styling - note the remaining stump of the sacrifical branch cut just  a few minutes ago

2017 před tvarováním, ve vrcholové části je patrný zbytek tahounu odstřiženého těsně před pořízením fotky2017 after / po tvarování
13/01/2017

NEW POTS FROM ONDRA PLŠEK

Do naší nabídky na e-shopu www.bonequip.cz jsme přidali novou várku misek od Ondry Plška čítající bezmála 40 misek od "miniaturních" až po větší velikosti, věříme, že i vás některá z nich "osloví"...

Recently we´ve added a new batch of around 40 pots made by Ondra Plšek to our online shop. The selection varies from the tiny ones to the middle-size pots mostly, feel free to pick one or two! Contact us for additional info.


09/01/2017

LARCH "THE OLGOI-KHORKHOI"

Another monster on the work table was this very old yamadori larch called "Olgoi - Khorkhoi" - today I briefly present its development over the last 3 years, when the tree is in full leaf, I´ll go on with new photos and a little bit from its more remote history. The tree will be detailed-wired next winter, when tree gets next seasons´ foliage, repotting is also planned on spring 2018.

Další "obludou" na pracovním stole byl tento velmi starý yamadori modřín pojmenovaný "Olgoj Chorchoj". Dnes jen stručně ve fotografiích představím jeho poslední 3 roky vývoje a až se strom zazelená, představím jeho aktuální podobu a třeba i něco více z jeho vzdálenější minulosti. Strom bude úplně do detailu natvarován až příští zimu po nárůstu nových větví v nadcházející sezóně, rovněž přesazení je plánováno na jaro 2018.


Current photo after the last styling, tree is aprox. 80 cm tall.
Fotka po posledním tvarování, výška stromu cca 80 cm.

winter 2014/2015 - before first styling and with my father as a size comparison 
zima 2014/2015 - před prvním tvarováním a s porovnáním velikosti

winter 2016/2017 -  2 before photos
zima 2016/2017 - 2 fotky před


After - one of the preferred front sides

Po - jedna z upřednostňovaných pohledovek
Some details of the deadwood and bark
Několik fotek detailů mrtvého dřeva borky

06/01/2017

BONSAI MEETING - LAST ONE IN 2016

On 30th December we met with Tony and Jacob at Tony´s place in order to get some of their trees in a very first bonsai shape, here follow some snapshots...

Těsně před koncem loňského roku jsme se sešli společně s Tondou a Kubou, abychom poprvé zapracovali na některých jejich stromech, tady je několik obrázků z akce...

Acer campestre, last year´s yamadori
Javor babyka, loňské yamadori


Tony´s larch #01
První Tondův modřín

Larch after first heavy pruning and rough styling, which is just fine for this initial stage of  bonsai training

Modřín po větší redukci a hrubém natvarování kosterních větví, což je takto na začátku jeho bonsajové cesty tak akorát, více ladit netřeba

Jacob´s promising little hornbeam
Kubův nadějnýhabříkový shohin

Tony´s larch #02
Druhý Tondův modřín

The little fella after the reduction 
Malý habřík po sesazení

Tony´s larch #02 - after
Tondův modřín č. 2 poté

One nice triple trunk hornbeam
Hezký trojkmen habru

Big trees require big tools :-)
Velké stromy, velké nářadí :-)

This one will surely look much better once repotted in spring

Těšíme se na podobu stromu po jarním přesazení

05/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #01" - PART 2, FIRST STYLING

The hornbeam was first planted in a wooden box in 2012, since then it was repotted once into a shallower plastic container and the crown has been progresively ramified over the past 5 years. 
A couple of days ago, It was finally time to set the structure of primary and secondary branches.
All the photos are actual, from January 2017. The tree stands aprox. 80 cm over the rim of pot.

Habr byl tedy nasazen do dřevěné bedny na jaře 2012 a od té doby stihl ještě jedno přesazení do aktuální plastové nádoby. Koruna byla během posledních 5 let postupně zahušťována, ovšem bez dalších výrazných zásahů, první založení tvaru tedy proběhlo až teď, v lednu 2017. Současná výška stromu je přibližně 80 cm.
At the moment, there is no intention to let the mayor scar heal and close completely, I´d rather open the uro down on the left side of the trunk in some next session with this tree. Nebari is partialy covered by moss, so it´s not that well visible, when the tree is repotted into its fist decent bonsai pot in spring 2017, it will be all cleaned up and the progress will be reported.

Momentálněnení v plánu nechat hlavní řez kompletně zacelit, spíše v příštích letech dojde k otevření dutiny níže po levé straně kmene. Náběhy jsou částečně porostlé mechem, tudíž není úplně patrná jejich aktuální podoba - na jaře by měl být strom přesazen do první bonsajové misky, nové fotky se zde na blogu určitě objeví.

03/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #01"- PART 1, FROM STUMP TO PREBONSAI

I´ve started this year by working on some more "heavy weight" trees, first of them is this hornbeam in which I´d like to present how to deal with a long-term project regarding deciduous trees. 

Back then in 2004 we found some tall hornbeams with nice nebari - the trees were 3 - 4 metres tall, slender with no branching down on the trunk. However, we felt attracted by nice and wide superficial roots so much that in spring 2005 we decided to collect 3 of these trees.

Do nového roku jsme vstoupili prací na několika stromech "těžké váhy", první z nich je tento habr, na jehož příkladě bych chtěl prezentovat jeden dlouhodobější projekt (co se týče hlediska přípravy stromu).

V roce 2004 jsme objevili habrovou lokalitu s několika stromy s velmi výrazným a širokým nebari - habry byly sice vysoké a vytáhlé (3 - 4 m) a bez jediné větvičky níže na kmeni. My jsme se ovšem rozhodli, že kořenové náběhy a spodní část kmene jsou natolik zajímavé, že se pustíme do projektu s 10 - 15 letým horizontem, a vyzvedli jsme 3 z těchto stromů.

2005 right before colecting, nebari spread is more than 30 cm

2005 těsně před vyzvednutím, šířka nebari je více než 30 cm

All the trees were chopped to aprox. 70 cm and planted into the ground, once new branches appeared, after one growing season we reduced the trunk for further 15 - 20 cm and chose a well positioned branch as a new apex. Since then, we took advantage of "sacrifical branch" technique in order to gain as quicker thickening of the branch as possible. Remaining branches were pruned 2 - 3 tmes per year by "hedge cutting" technique.

Všechny stromy byly seřezány přibližně na výšku 70 cm a zasazeny do volné půdy. Po vyrašení větví jsme o rok později strom sesadili na vhodný terminál na výšku o cca 15 - 20 cm nižší. V následných letech jsme pak uplatňovali techniku ponechání vrcholového tahounu - tj. nechává se vždy jen jeden nejsilnější výhon, ze kterého se průběžně odstraňují i všechny boční větvičky pro podporu sílení větve a vytváření pozvolnějšího přechodu. Ostatní větve jsou pak průběžně stříhány 2 - 3x do roka.


After 4 years of free unrestrained growth of the sacrifical branch, the tree is again more than 3 meters tall!

Po 4 sezónách nerušeného růstu nového terminálu má strom opět více než 3 m!Winter 2008 / zima 2008 


Also every 2 - 3 years, the trees were dug out from the ground, roots were selected and pruned and then the trees was put back on its site, here it is in spring 2010 before roots cleaning. The sacrifical branch was shortened to new apex  as well and the tree got two more years of growing in ground.

Každé 2 - 3 roky jsme také strom obryli, promyli kořeny a vybrali ty vhodné/odstranili nevhodné - výše je strom na jaře 2010 po obrytí a před práci na kořenech. Tahoun byl poté zakrácen na novou přechodovou větev a stromu byly dopřány ještě 2 roky na záhonu.


In spring 2012, it finally became time to start the 2nd chapter of tree´s progression and after the overall pruning we planted the hornbeam into first wooden box. The image above shows the roots after washing with hose but before roots selection.

Na jaře 2012 konečně dozrál čas na to, aby mohla začít 2. fáze vývoje stromu - po celkové probírce větví i kořenů jsme habr zasadili do nízké dřevěné bedny. Foto nahoře ukazuje kořeny stromu po propláchnutí proudem vody avšak před výběrem a zakrácením kořenů.
And these two final images show the tree right before its potting and 7 years after its collection and development in the ground.
5 more years were needed to gain more branch structure and in January 2017 I´ve made its first detailed wiring which will feature n next post...

Poslední dvě fotky znázorňují strom těsně před zasazením do bedny po 7 letech od vyzvednutí a pěstování ve volné půdě.
Dalších 5 let bylo věnováno postupnému zahušťování a vývoji koruny, než došlo k prvnímu detailnějšímu tvarování v lednu 2017, to už ale až v příštím příspěvku...