21/11/2015

JAPAN 2015 - #06 BONSAI CENTER AT TOCHIGI, FESTIVAL AT KUMAGAYA

Where were we yesterday? Oh, yes...I wanted to show you a couple of pictures from the bonsai center itself first. Note, this is not a bonsai nursery at its purest sense (Kimura, Kobayashi etc.), it´s just a specialized and general-public orientated regional gardening/bonsai center.

Kde že jsme to včera skončili? No jasně, nejdříve ještě fotky ze zajímavého bonsai centra v Tochigi... Mějte na paměti, že se nejedná o "bonsajovou zahradu" (Kimury, Kobayashido atd.) v pravém slova smyslu, ale jde "jen" o specializované a na širší veřejnost orientované regionální zahradní a bonsajové centrum.Notice the very ingenious shading system! 
Všimněte si velice důmyslného stínícího systému!
I guess that almost one half of the bonsai trees were satsuki azalea varieties - no wonder after what we had seen at the exhibition...

Hádám, že dobrá polovina bonsají byly kultivary satsuki azalek a není se čemu divit poté, co jsme viděli na místní výstavě...


 But there were also some nice specimens of pines...
Ale také jsme mohli spatřit hezké kusy borovic...
 ..and BIG pines / ... a VELKÝCH borovic :-)


 This was really interesting - a kind of "arboretum" where there planted hundreds of different varieties of satsuki, ONE tree per ONE variety. As Takachi told us, the trees were donated by growers from whole region. I definitely MUST go here in the flowering season...

Prošli jsme branou a ocitli jsme se v azalkovém "miniarboretu", kde rostly stovky různých kultivarů azalek, JEDEN strom na JEDEN kultivar. Jak nám Takachi řekl, stromy sem byly darovány od pěstitelů z celého regionu. Tak si říkám, že se tady ještě určitě musím zajet podívat v době kvetení...
 As there were so nice azaleas everywhere, I could not resist buying me at least few of them! 

Jelikož bylo všude kolem tolik parádních azalek, nemohl jsem odolat a několik z nich jsem si prostě musel pořídit :-)

 Here is my selection / A tady je můj nákup


 Garden trees and garden machinery - two of our interests side by side

Zahradní bonsaje a zahradní technika - dva z našich hlavnách zájmů bok po boku
 Today we´ve visited another garden bonsai place (report will follow in next days) and in the afternoon we spend some time at the Kumagaya city festival.

Dnes jsme navštívili další zahradnictví se zahradními bonajemi (reportáž někdy v příštích dnech) a odpoledne jsme pak nějaký čas strávili na slavnostech města Kumagaya.


 The children of Takashi competed at some kind of children athletic contest, so we had to come to take a look, but at the time we arrived it had been all over yet and even their team did not win...

Takashiho děti se účastnily dětského atletického klání, ale když jsem dorazili, už bylo po všem, a i když jejich družstvo nevyhrálo...
 ...they were all happy anyway. / ...panovala veselá nálada.

 The population of Kumagaya is more than 200 000 people, therefore the attention has been quite numerous. Let´s have a look at a japanese festival then!

Město Kumagaya má více než 200 000 obyvatel, na slavnostech tedy bylo dost plno. Pojďme se teď podívat na dění na japonském jarmarku!


Also a vendor whom I could not resist buying me one table as a souvenir :-).

A tady tomuto stánku jsem opět nemohl odolat a zpátky jsem si nesl jeden stolek na památku :-).


No comments:

Post a Comment