25/11/2017

JAPAN 2017 - #10 TODAI-JI TEMPLE, NARA

Let´s look back to our visit to Nara where we visited several temples and gardens, here comes the Todai-ji temple where the BIG Buddha Varocana is sheltered, a World Heritage Cultural Site from 1998.

Dnešní reportáž bude ohlédnutním za naší návštěvou Nary, starobylého hlavního města Japonska, kde jsme stihli projít několik chrámů a zahrad - nejdříve obrázky z chrámu Tódaidži a jeho okolí. Chrám Tódaidži je svatyní obrovského Buddhy Vairočány, od roku 1998 se rovněž jedná o památku UNESCO.

The main South Gate to Todai-ji, what a dimensions!
   Hlavní Jižní brána do chrámového komplexu Tódaidži, pořádný vstup jen co je pravda!

An image at the street leading towards main gate: if there is a conflict between a tree (wall, fence etc.) and a house in Japan you DO NOT cut the tree, you adjust your house instead as we´ve seen various times...

Obrázek z cesty vedoucí k hlavní bráně - když je v Japonsku nějaký konflikt mezi domem (nebo plotem, zdí atd.) a stromem, NESKÁCÍTE strom, ale naopak vhodně upravíte daný neživý prvek, jak jsme na vlastní oči viděli hned několikrát.

 The city of Nara is also popular for free deer in the streets, you can also feed one...

Nara je také známá volně se pohybujícími jelínky v ulicích, můžete je i krmit...

 ... but when they notice, they are very quickly by your side in hordes :-).
...když se to ale dozvědí, hned je jich u vás celé stádo :-)


Very old sakura tree and the detail of its twisty hollowed trunk.
Velmi stará Sakura a její pokroucený kmen.


 Burning an incense stick / Zapalování vonné tyčinky


And the central hall of Todaiji, the largest wooden structure in whole world!

       A ústřední budova chrámového komplexu, největší dřevěná stavba světa!

 There resides a gigantic buddha of 15 m of height, just his palm is almost the same size as of an adult person.

Tady sídlí Velký Buddha o velikosti téměř 15 m - jen jeho dlaň je takřka stejně vysoká jako dopělý člověk.
 In one of the pillars there is a hole, if you can crawl through it, you will be lucky as they say. Well, this guy seems to stay unlucky :-).

V jednom z hlavních sloupů chrámu je otvor - když jím člověk proleze, bude mít prý štěsí. Tak to vypadá, že na tohoto chlapíka si zasedne smůla :-). Popular place for school trips as well / Oblíbené místo školních výletůNo comments:

Post a Comment