17/11/2017

JAPAN 2017 - #02 PRIVATE GARDEN, AKAMATSU

Today we´ve just moved around our "headquaters" here doing a little shopping, but also we´ve been invited to see one private garden. 

Dnes jsme se pohybovali okolo naší "centrály" a stihli jsme i menší nákupy. Dostali jsme i pozvání k návštěvě jedné soukromé zahrady.

The focal point of this garden was a dominant japanese red pine (akamatsu) leaning towards a monumental stone.
 
Ústředním prvkem této zahrady byla dominantní japonská červená borovice (akamatsu) sklánějící se ke krásnému soliternímu kameni.
The owner has been persuaded to sell this very big and very mature japanese maple to a chinese client, so now it´s been extracted from the ground and in next days it will be exported to China: newly created space will be soon occupied by a new specimen tree.

Majitel zahrady "dostal nabídku, která se neodmítá", a proto tento velký japonský javor bude vyzvednut ze země a v blízké budoucnosti poputuje do Číny. Velmi brzy jej ovšem nahradí jiný vzrostlý strom, jistě neméně zajímavý.


Ready to be transplanted, see the small excavator on the background: very smart machine for such tasks!

A může se přesazovat! Povšimněte si malého bagříku v pozadí - velmi užitečná mašinka na podobnou práci!And two more details of the akamatsu / A ještě dva obrázky velké borovice


No comments:

Post a Comment