27/12/2018

KOREAN HORNBEAM CHUHIN

I acquired this small korean hornbeam a couple of months ago as part of batch of trees from a former bonsai collection. The previous owner treated the tree quite well, so an inminent reshaping could take place because the hornbeam didn´t lack of good health. During the operation, I just cut off one bigger side branch which was quite straight and with poor foliage and ramification. The rest of crown was used to the fullest, however I changed the angle of planting and restyled the tree in more naturalistic way. The repotting and possibly the change of pot is scheduled for spring 2019. The hornbeam with its aproximately 35 cm and very nice tapper should become quality chuhin in near future.


Tento menší korejský habr se na naší zahradu dostal před několika měsíci spolu s několika dalšími stromy z jedné bývalé bonsajové sbírky. Předchozí majitel se o strom očividně dobře staral a habr k nám dorazil v dobrém zdravotním stavu - nic tedy nebránilo jeho dalším úpravám. Při přetvarování jsem pouze změnil náklon stromu a odstranil jednu větší větev, která byla příliš rovná a s nepříliš dobrým obrostem, zbytek koruny byl ovšem téměř stoprocentně využit a habr přetvarován do lehce divočejšího stylu. Na jaro je naplánováno přesazení a možná i změna misky. Výška habříku okolo 35 cm a velmi kvalitní konicita z něj dělá zajímavého prcka, který se v příštích pár letech může pěkně vyvinout.


 2018 after restyling: one of possible fronts / po přetvarování, jedna z možných pohledových stran

2018 summer / léto
20/12/2018

YAMADORI LARCH FIRST STYLING

Recently we´ve set the very first shape of this big yamadori larch collected 5 years ago and repotted once since then. The semi-rough styling has been made, as always, no need to be very detailed at first, once the structure is settled, next year we can proceed to a final styling of smaller branchlets. This larch is about 90 cm tall and the aim is not to tame its wild appearence too much...

Před nedávnem jsme založili první tvar tohoto velkého yamadori modřínu vyzvednutého před 5 lety a loni přesazeného do první misky. Základní polo-hrubé tvarování jako obvykle proběhlo bez detailního drátování všech jemných větviček, které bude na pořadu dne nejdříve koncem příští sezóny. 
Modřín je cca 90 cm vysoký a hlavním úkolem do budoucna bude uhlídat jeho divočejší charakter, příliš jej neuhladit..

 2018 after / po tvarování

2018 one week before styling / asi týden před tvarováním

 Possible front, even more dramatic / Další možná pohledovka, ještě o něco dramatičtější...


And some X-mas feeling image with snow topping... / A nakonec jedna vánoční i se sněhovým popraškem.

15/12/2018

TWISTY SHIMPAKU RESTYLING

I purchased this shimpaku juniper 2 years ago as a little bit neglected used-to-be bonsai imported from Japan many years ago. In those past 2 growing seasons I´ve been wondering how to improve this tree in terms of aesthetic design and this late fall I reset the structure and change the planting angle: I guess now the juniper is back on the right way again, next spring we will find a suitable container for this small guy.

Tento jalovec shimpaku se na naší zahradu dostal před 2 lety jako lehce zanedbaný strom, který již původně byl bonsají imporotovanou z Japonska před mnoha lety. V uplynulých 2 sezónách jsem vícekrát přemýšlel, jak strom dále posunout a ke konci tohoto roku jsem se k jalovi konečně dostal - proběhlo přetvarování se změnou náklonu. Myslím si, že tímto se strom dostal zpět na správnou kolej, na jaře ho čeká přesazení do vhodné misky.
 2018 after restyling / po přetvarování2017 fall / podzim

2018 pruned and wired tree before detailing the crown / prostříhaný a nadrátovaný jalovec bezprostředně před tvarováním koruny

09/12/2018

BIG SCOTS PINE PROGRESSION


After some (long) time of inactivity, it finally comes a period of slower pace, hence new posts will appear on regular basis once again. 

First tree to present is this big and very, very old (see the bark) scots pine collected by ourselves in 2011 if I remember correctly. After second proper styling this early autumn, the pine is starting to look quite interesting! The tree is due to the deadwood work though and of course a good fitting pot selection which will be held by spring 2020. 

Po jisté (dlouhé) odmlce konečně přichází klidnější období, tedy nové příspěvky z tvarování/pěstování stromů atd. se zde opět začnou pravidelně objevovat.

Prvním stromem z letošní podzimní tvarovací várky je tato mohutná a velmi stará (jak je patrno z borky) borovice lesní, yamadori vyzvednuté námi v roce 2011, pokud si dobře pamatuji. V časném podzimu proběhlo druhé důkladné tvarování stromu a borovice už začíná získávat zajímavou podobu. Samozřejmě nás ještě čeká spousta práce na mrtvém dřevě a pravděpodobně na jaře 2020 výběr vhodné misky a přesazení.2018 actual look / současná podoba stromu

2013 before very first styling: heavy bending to define the main trunk line and set the main branches structure / před prvním tvarováním - výraznými ohyby kmene a kosterních větví

2013 before / před tvarováním

2013 after: no need to stress the tree any further at this point / po tvarování - není nutné tvarovaat do detailu a strom dále zbytečně stresovat

2013 after: from side / po tvarování, boční pohled

2014, size comparison / srovnání velikostí

2014

2018

01/03/2018

CASCADE SHOHIN MUGO PINE, 2006 - 2018

Another of the "midget" size trees is this dwarfed mugo pine (P. mugo 'Pumilio') which is very suitable species for small sizes. This one has been cultivated in pot for 20+ year, originally started as a very cheap nursery material. In last years all the maintainance is plucking needles and trimming, no need to put wire on this little fella for now... The height is around 20 cm, pot by Martin Ašenbrenner, however, still not the final one in my opinion.

Další z našich prcků je tato zakrslá borovice kleč (P. mugo 'Pumilio') - velice vhodný kultivar pro ty nejmenší bonsaje. Borovička je pěstována již více než 20 let v misce, původně se jedná o laciný školkařský materiál. V posledních letech je jediným "tvarováním" pečlivé prostříhávání jehlic, třídění pupenů a sem tam větší nutný prostřih koruny, drát již na sobě stromek neměl velmi dlouho... Výška šohinku je okolo 20 cm, miska z dílny Martina Ašenbrennera, i když stále ještě asi ne úplně ideální.

2018 actual appearance / současná podoba

2006

 2009
 2011
2012
19/02/2018

SHOHIN MUGO PINE 2007 - 2018

We bought this small mugo pine as a cheap nursery material in 2007 and now, after 11 years of trainig it is finally in show-ready condition. See the progression photo-series below, the height of the tree is 22 cm which qualifies it as a perfect shohin! 

Tuto šohinovou borovici kleč jsme zakoupili jako laciný zahradnický materiál v roce 2007 a dnes, po 11 letech pěstování jsme se dostali do podoby, kdy bychom se snad nemuseli stydět jít s ní na výstavu. Podrobnější příběh tohoto prcka o velikosti 22 cm si budete moci přečíst v jarním čísle časopisu Bonsaje a japonské zahrady (spolu s několika dalšími šohiny z naší zahrady), níže stručnější foto-rekapitulace jeho vývoje. Autorem misky je Ondra Plšek, viz misky tohoto keramika.

 2018 after refinement / 2018 po aktuálním doladění
2007 recently purchased material / 2007 po zakoupení ve školce
 2009
 2010

2011

 2013
 2018