03/01/2017

HORNBEAM "NORTHENER #01"- PART 1, FROM STUMP TO PREBONSAI

I´ve started this year by working on some more "heavy weight" trees, first of them is this hornbeam in which I´d like to present how to deal with a long-term project regarding deciduous trees. 

Back then in 2004 we found some tall hornbeams with nice nebari - the trees were 3 - 4 metres tall, slender with no branching down on the trunk. However, we felt attracted by nice and wide superficial roots so much that in spring 2005 we decided to collect 3 of these trees.

Do nového roku jsme vstoupili prací na několika stromech "těžké váhy", první z nich je tento habr, na jehož příkladě bych chtěl prezentovat jeden dlouhodobější projekt (co se týče hlediska přípravy stromu).

V roce 2004 jsme objevili habrovou lokalitu s několika stromy s velmi výrazným a širokým nebari - habry byly sice vysoké a vytáhlé (3 - 4 m) a bez jediné větvičky níže na kmeni. My jsme se ovšem rozhodli, že kořenové náběhy a spodní část kmene jsou natolik zajímavé, že se pustíme do projektu s 10 - 15 letým horizontem, a vyzvedli jsme 3 z těchto stromů.

2005 right before colecting, nebari spread is more than 30 cm

2005 těsně před vyzvednutím, šířka nebari je více než 30 cm

All the trees were chopped to aprox. 70 cm and planted into the ground, once new branches appeared, after one growing season we reduced the trunk for further 15 - 20 cm and chose a well positioned branch as a new apex. Since then, we took advantage of "sacrifical branch" technique in order to gain as quicker thickening of the branch as possible. Remaining branches were pruned 2 - 3 tmes per year by "hedge cutting" technique.

Všechny stromy byly seřezány přibližně na výšku 70 cm a zasazeny do volné půdy. Po vyrašení větví jsme o rok později strom sesadili na vhodný terminál na výšku o cca 15 - 20 cm nižší. V následných letech jsme pak uplatňovali techniku ponechání vrcholového tahounu - tj. nechává se vždy jen jeden nejsilnější výhon, ze kterého se průběžně odstraňují i všechny boční větvičky pro podporu sílení větve a vytváření pozvolnějšího přechodu. Ostatní větve jsou pak průběžně stříhány 2 - 3x do roka.


After 4 years of free unrestrained growth of the sacrifical branch, the tree is again more than 3 meters tall!

Po 4 sezónách nerušeného růstu nového terminálu má strom opět více než 3 m!Winter 2008 / zima 2008 


Also every 2 - 3 years, the trees were dug out from the ground, roots were selected and pruned and then the trees was put back on its site, here it is in spring 2010 before roots cleaning. The sacrifical branch was shortened to new apex  as well and the tree got two more years of growing in ground.

Každé 2 - 3 roky jsme také strom obryli, promyli kořeny a vybrali ty vhodné/odstranili nevhodné - výše je strom na jaře 2010 po obrytí a před práci na kořenech. Tahoun byl poté zakrácen na novou přechodovou větev a stromu byly dopřány ještě 2 roky na záhonu.


In spring 2012, it finally became time to start the 2nd chapter of tree´s progression and after the overall pruning we planted the hornbeam into first wooden box. The image above shows the roots after washing with hose but before roots selection.

Na jaře 2012 konečně dozrál čas na to, aby mohla začít 2. fáze vývoje stromu - po celkové probírce větví i kořenů jsme habr zasadili do nízké dřevěné bedny. Foto nahoře ukazuje kořeny stromu po propláchnutí proudem vody avšak před výběrem a zakrácením kořenů.
And these two final images show the tree right before its potting and 7 years after its collection and development in the ground.
5 more years were needed to gain more branch structure and in January 2017 I´ve made its first detailed wiring which will feature n next post...

Poslední dvě fotky znázorňují strom těsně před zasazením do bedny po 7 letech od vyzvednutí a pěstování ve volné půdě.
Dalších 5 let bylo věnováno postupnému zahušťování a vývoji koruny, než došlo k prvnímu detailnějšímu tvarování v lednu 2017, to už ale až v příštím příspěvku...


No comments:

Post a Comment