02/07/2015

BUCIDAS PRUNING IN PIZZA HOUSE

So, what have we done today? A regular maintainance of two big "black olives" (Bucida buceras) in Ostrava were scheduled for today´s morning - we had to wake up quite early because these trees are kept inside a fancy pizza house which opens at 10 am (work usually takes us 3 - 4 hours) and by this hour everything has to be perfectly tidy.

Dnes byla na programu pravidelná údržba dvou velkých stromů, tzv. "černých oliv" (Bucida buceras) - a jelikož tyto stromy zdobí interiér jedné luxusní ostravské pizzerie, která otevírá v 10 hodin (práce nám většinou trvá 3 - 4 hodiny), museli jsme si dnes přivstat, abychom do otevírací hodiny stihli vše uvést do perfektního stavu.


This tree originally comes from North America, however, I recall some of these specimens (maybe another variety?) growing abundantly in Mexico where we even collected them as yamadori.
For the notice: we repotted these monsters some 2 years ago into a regular bonsai soil (based on our favourite substance Terramol) and since then they´re simply thriving (report from the repotting in some another post).

Strom je původem ze Severní Ameriky, já si ale pamatuji na tento druh (možná jiný kultivar?) ze svého pobytu v Mexiku, kde jsme je dokonce na jednom výletu sbírali jako yamadori.
Jen na okraj: tyto bucidy jsme před nějakými 2 lety přesadili z původního písčité zeminy, v níž strádaly, do klasického bonsajového substrátu (založeném na našem oblíbeném Terramolu) a od té doby rostou jak zběsilé (reportáž z přesazování snad v některém z dalších příspěvků).


And hands on work.We are taking turns up on the ladder while the others are trimming inferior branches and "navigate" the person who´s pruning.

A hurá do práce. Na žebříku se postupně a spravedlivě střídáme všichni, zatímco ostatní stříhají spodní větve, kam dosáhnou, případně zespodu radí, kterou větev ještě zastřihnout.
The pruning is done twice a year, this volume of cut branches equals aprox. to one third of crown of one tree 
Stromy stříháme dvakrát do roka, na fotce můžete vidět odstříhané větve zhruba z jedné třetiny koruny jednoho stromu.

A bucida after haircut,
Jedna z bucid po sestřihu.

No comments:

Post a Comment