28/12/2015

TETSUBIN CAST IRON TEAPOT

Before Lucas leaved for a 1 month trip to Japan, I had only wish. I asked him to bring me my first teapot from Japan, which will become integral part of my teapots collection.
And here is my first Tetsubin cast iron teapot. Volume of this teapot is about 500ml and I believe, that we will spend together a lot of nice moments in the future. Hope, that you will enjoy the photos.

Než Lukáš odjel na měsíc do Japonska, poprosil jsem ho, aby dovezl nějakou pěknou konvici, která se stane nedílnou součástí mé sbírky čajové "keramiky". Níže přikládám fotografie mé první japonské, litinové konvice Tetsubin. Konvice má objem cca. 500ml a věřím, že s ní v budoucnu užiji hodně pěkných chvil :).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24/12/2015

CHRISTMAS TREE

Children are sleeping and I have about 1,5 hour to pick up my first yamadori of this season and enjoy my first christmas gift :). This tree is 5 years old Ulmus procera, which I started as a cutting. It was planted in a pot for two years, second year was tree shaped by wire. Then it was planted into the field and here you can see the final result after 5 years of development. I started today at 12:00 and now after 2 hours, tree is in pot and I can show you the first photos :).

Děti spí a já mám chvilku na výkop svého prvního "yamadori" a můžu si tak užít svůj první vánoční dáreček. Tento jilm je 5 let starý řízkovanec. První 2 roky byl v nádobě, druhý rok jsem jilm natvaroval drátem. Na další 3 léta jsem jej dal růst do volné půdy a níže můžete vidět výsledek pětileté práce. Celá akce i s příspěvkem zabrala 2 hodinky :).


 Finished and the new Carpinus turczaninowii is planted instead of previous tree.
Hotovo a místo původního stromu jsem zasadil Carpinus turczaninowii.

Also nebari will be very good the future.
Take nebari není k zahození. 

Final photo of tree in training pot.
Finální foto stromu v pěstební misce.

20/12/2015

YAMADORI WARM-UP

In spite of being still a little bit dizzy from the jetlag after returning from Japan:-), today we´ve headed to the near quarry for a little yamadori warm-up. Martin and me we´ve brought two small trees each, mostly hornbeams which could make nice shohin in the future, but what was more important, we´ve scouted for more trees (cornuses and scots pines) to be collected in spring 2016...

I když se ještě stále lehce vzpamatovávám po návratu z Japonska, co se týče odlišného časového pásma :-), vydali jsme se dnes na takovou menší yamadori rozcvičku. Společně s Martinem jsme si každý odnesli dva menší stromky, převážně habříky okusované zvěří, nadějné shohiny do budoucna, ale především jsme prozkoumali nová místa a našli některé zajímavé stromy (dříny, borovice) pro jarní výkop. Počasí přeje, takže nač zůstávat doma za pecí :-)!

13/12/2015

JAPAN 2015 - #20 LAST DAY

In just a few hours we´re heading to Narita airport and after a month spent here in Japan we´re returning home. I´d like to thank all of you for following my posts and as a farewell I put some photos from today´s visit of Kumagaya´s Shodenzan Kangiin Temple (which deserves a more detailed post in the future). However, there are so many other places and photos from Japan which I´d like to show you, so after a little rest, new posts from our japanese journey will follow from the beginning of January 2016, meanwhile stay tuned for more bonsai focused posts again.

Za několik málo hodin vyrážíme na tokijské letiště Narita, abychom se po měsíčním pobytu opět navrátili do naší české kotliny. Rád bych vám všem poděkoval za sledování našich reportáží a jako rozloučení vkládám ještě několik málo fotek z dnešní návštěvy chrámu Shodenzan Kangii v Kumagaji, o kterém později ještě určitě napíšu více. Z Japonska vezeme spoustu dojmů a dalších fotek, které budu postupně zveřejňovat po menší pauze od začátku příštího roku, mezitím již opět přibydou i bonsajovější příspěvky z naší domoviny...10/12/2015

JAPAN 2015 - #19 TOKYO: KYU SHIBA RIKYU

Today I´ve taken a day-off from our "regular" work here in Japan (it means garden trees, tractors and improving our local "headquaters" :-) ) and quite early in the morning I´ve caught a train to Tokyo with a plan to visit another famous japanese gardens. After arrival at Hamamatsucho station I got off the train and almost walked into the first of them Kyu Shiba Rikyu which is just aside the railway track and completely surrounded by Tokyo urban area. I´ve come before the opening hour, therefore I´ve had a privilege to be the first to enjoy the garden today and generally at this time, very few people were coming, maybe a dozen, so the magic of the place was even greater.
Please, excuse poorer photo quality, since recently I´ve got some problems with my camera and I had to borrow simple compact camera from Takashi.

Dnes jsem si vzal den volna od naší "obvyklé" práce v Japonsku (nakolik může být pobyt v Japonsku obvyklý), jíž je točení se kolem zahradních stromů, traktorů a dobudovávání místního zázemí, a hned ráno jsem nasedl na vlak do Tokia, abych opět navštívil některé z významných japonských zahrad. Po příjezdu do stanice Hamamatsucho jsem vystoupil z vlaku a téměř přímo vešel do první ze zahrad jménem Kyu Shiba Rikyu, která je v těsné blízkosti železniční tratě a v kompletním obležení výškových budov. Jelikož jsem dorazil ještě před otevřením zahrady, měl jsem to privilegium být dnešním prvním návštěvníkem a celkově se v ranní dobu do zahrady vypravilo jen několik málo lidí, což ještě umocnilo kouzlo místa...
Omluvte nižší kvalitu fotek, než je zvykem, jelikož v poslední době můj fotoaparát stávkuje, takže jsem si musel zapůjčit běžnější kompakt od Takashiho...


In this garden originated in the final years of the 17th century feature a large number of styled japanese black pines, also the vertical design with many man-made hills which offer nice overall views on the central lake and its shores.

V této zahradě z konce 17. století je dominantním druhem japonská borovice černá v nejrůznějšich velikostech i tvarech, velmi typickým prvkem je i výškové rozčlenění zahrady s mnoha umělými pahorky, které nabízí výhledy na centrální jezero a jeho břehy.


Many trees are tied into this constructions which traditionally protected the tree against the weight of snow, yet in these days when snow is rare in the urban area, it is done rather for aesthetic purposes.

V zahradě již bylo mnoho stromu "svázáno" do podobných konstrukcí, které mají/měly za úkol strom chránit před váhou sněhu, v dnešním městském Tokiu, kde je sníh ovšem velkou vzácností, se tyto "stromo-vazby" dále provádějí především z důvodu tradic a prý i estetiky, hmmm...

  Safety first :-) / Bezpečnost nade vše :-)